Privacy

Deze site wordt ontwikkeld door VNG Realisatie.

Organisatie en medewerkers van VNG Realisatie verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

De gebruiker mag:

 • Het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren.
 • Afgeleide werken maken.

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
 • Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Privacyverklaring

VNG Realisatie verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of voor deelname aan een van onze bijeenkomsten. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Functie;
 • Naam van de organisatie;
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer;
 • Gegevens surfgedrag op onze websites op basis van IP-adres, deze zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.
 • Voorkeuren voor bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten / informatie.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

VNG Realisatie verwerkt persoonsgegevens wanneer deze nodig zijn om:

 • Contact met u op te nemen (mail, telefoon, post);
 • Controle of u tot de doelgroep behoort;
 • Verzenden informatie;
 • Uitnodigen bijeenkomsten;
 • Consultatie;
 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen;
 • Informeren over wijzigingen van diensten.

Bewaartermijn

VNG Realisatie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Verzenden nieuwsbrief: zolang de aanmelding van de nieuwsbrief geldig is;
 • Overige doelen: evenredig aan de looptijd van het persoonlijk account.

Delen met derden

VNG Realisatie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en onze dienstverlening. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

VNG Realisatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met VNG Realisatie.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in elektronische vorm. Overige rechten die u hebt zijn het recht op overdraagbaarheid van u persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Maak hierover eventueel een afspraak met een medewerker van VNG Realisatie om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van uw gegevens in elektronische vorm. Overige rechten die u heeft zijn het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens ofwel dataportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen uw account, met uw persoonsgegevens te verwijderen.

Cookies

VNG Realisatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via realisatie@vng.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.